Asiatisk dansk demografi. 2015

Skitse til en asiatisk dansk demografi (2015)

Jacob Ki Nielsen

asien-kort

Nærværende er en skitse til den første demografi for asiatisk danske som per 1. januar, 2015 svarede til 310.851 individer eller ca. 5,5 procent af en samlet befolkning på 5.659.715.

Hensigten med demografien er at give et overblik over ‘Asien i Danmark’ og dermed at udfordre diverse former for nær- og fjern-orientalisme, hvor asiatiskhed og danskhed ofte gengives som uforenelige, nærmest hinandens modpoler. Mange af de asiatisk danske repræsentationer som indgår i demografien vidner om, at dansk velfærd, som den har udfoldet sig fra slutningen af 1960erne, er etableret via og ikke på trods af immigration al den stund at de fleste er ankommet til Danmark i samme periode eller er børn eller børnebørn af folk som er.

Demografien er dannet af tal fra Danmarks Statistik samt tal om adoption fra Ankestyrelsen. Demografien inkluderer de anonymiserede personnumre (herefter, repræsentationer) som var tilmeldt Cpr-registeret per 1. januar, 2015 svarende til 5.659.715. Det antal omfatter repræsentationer af individer med lovligt ophold i Danmark fx studerende fra udlandet, tilmeldt cpr-registeret (begrebsforklaring, se nedenfor). Det er en relativt simpel demografi, der fx ikke inkluderer information om historiske trends eller om de repræsenterede individers etnoraciale og/eller kønsmæssige identifikationer. Selvom det er evident, bør det nævnes, at der er tale om registreringer, repræsentationer og ikke om faktiske forhold. Tallenes har ingen ultimativ sandhedsværdi men udsigelsesværdi som en demografisk skitse (derfor titlen).

Der følger en kort forklaring for den anvendte metode for dannelse af demografien og derefter en opstilling af asiatisk danske registrering fordelt på lande og regioner.

Om Asien som geografisk koncept

Asien er selvsagt en menneskeskabt geografisk afgrænsning og er en djævelsk konstruktion, ikke mindst fordi grænser som bekendt ikke er statiske. Asien som et koncept kan spores til den klassiske oldtid fra græsk og romersk som en reference til en romersk provins, et lille og store Asien i hhv. nutidens central-vest Tyrkiet og Irak. Asien er verdens største og folkerigeste region på omkring 45 mio. km2 og en befolkning på mere end 4 mia. mennesker. I en udvidet version omfatter Asien dele af Mellemøsten (minus Nordafrika) og Eurasien (minus Europa). Asien omfatter således 48 FN stater + 6 afhængige territorier (fx Hong Kong og Macao). I nærværende demografi medregnes Vestasien, det der også kendes om (dele) af Mellemøsten eller Nærorienten.

Om opgørelsen af asiatisk danske registreringer

Demografien er primært baseret på tal fra Danmarks Statistik: http://www.statistikbanken.dk (30.6.2016). Den inkluderer fx ikke inkluderer information om historiske trends og fluktuationer, longitude analyse eller om folks identifikationer eller faktiske forhold (fx antages det, at nogle migrationer ikke er registrerede i cpr-registeret).

Grundet det danskheds-princip som benyttes af Danmarks Statistik, inkluderer opgørelsen kun i sparsom grad efterkommere med ’oprindeligt danske’ forældre og/eller bedsteforældre. Dette er en del af forklaringen for det relativt lille antal af registreringer for efterkommere. Hvis fx repræsentationer med blot én japansk-født forælder eller bedsteforælder ville indgå, ville antallet af japansk-danske efterkommere antageligt være væsentligt større. Mao. ville nærværende asiatisk-danske demografi antageligt være væsentligt større såfremt alle repræsentationer med blot én asiatisk-født forælder- eller bedsteforælder-registrering ville være inkluderet. Igen må det pointeres, at demografien ikke siger noget om, hvor mange der rent faktisk kalder sig for ’asiatisk dansk’ eller betragter sig som del af en asiatisk diaspora mv. Under alle omstændigheder har de fleste udvidede familier et eller flere medlemmer, der er registreret som indvandret fra Asien, eller har forældre som er.

Om opstillingen og begreber 

Begreberne er baseret på Danmarks Statistiks definitioner: http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/indvandrere-og-efterkommere (5.6.2016)

Naturaliseret: dansk statsborgerskab.

Repræsentation af Dansk oprindelse. uanset fødested/-land, såfremt der er mindst én naturaliseret forælderegistrering, der også har dansk fødselsregistrering. Personer med dansk oprindelse er personer – uanset fødested – der har mindst én forælder, der både er dansk statsborger og født i Danmark. Hvis ens forældre fx er diplomatbarn og født i udlandet?

Oprindelsesland: Når ingen af forældrene kendes, er oprindelseslandet defineret ud fra personens egne oplysninger. Er personen indvandrer, antages det, at oprindelseslandet er lig med fødelandet. Er personen efterkommer, antages det, at oprindelseslandet er lig med statsborgerskabslandet. • Når kun én forælder kendes, defineres oprindelseslandet ud fra dennes fødeland. Hvis dette er Danmark, bruges statsborgerskabslandet. • Når begge forældre kendes, defineres oprindelsesland ud fra moderens fødeland. Hvis dette er Danmark, bruges statsborgerskabslandet.

Indvandrer-repræsentation: ikke-dansk fødselsregistrering og ingen af forældre-registreringerne er både naturaliserede og har dansk fødselsregistrering. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer. Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer.

Efterkommer-repræsentation: født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere, men som personer med dansk oprindelse. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere.

Børn af efterkommeres repræsentation: født i Danmark og har forældre, hvoraf mindst én er efterkommer, og ingen af forældrene har dansk oprindelse. I Danmarks Statistiks klassifikation af herkomst findes tre grupper: personer med dansk oprindelse, indvandrere og efterkommere. Børn af efterkommere indgår som en del af kategorierne personer med dansk oprindelse og efterkommere. Børn af efterkommere er derfor en særskilt kategori, der ikke må summeres med de tre overordnede herkomstgrupper.” fra DST. http://www.statistikbanken.dk/EB1 (23.1.2016).

Per 1. januar 2015 er der 18.075 personer i Danmark, der opfylder dette krav. Heraf er 15.836 af dem kategoriseret som personer med dansk oprindelse, mens 2.239 er placeret i kategorien efterkommere. Flest tyrkisk danske og pakistansk danske repræsentationer.

Børn af efterkommere er født i Danmark og har forældre, hvoraf mindst én er efterkommer, og ingen af forældrene har dansk oprindelse. De er opdelt i to grupper, børn af efterkommere-D og børn af efterkommere- E.

Børn af efterkommere-D (aka ’oprindelig person med dansk oprindelse’) er normalt kategoriseret som personer med dansk oprindelse, da mindst én forælder er efterkommer med dansk statsborgerskab. 15.836 repræsentationer.

Børn af efterkommere-E (aka ’oprindelig efterkommer’) er normalt kategoriseret som efterkommere, da ingen af forældrene har dansk statsborgerskab. 2.239 repræsentationer.

Transnationalt adopteredes repræsentation. Adopteret til Danmark af mindst én forældre-repræsentation med dansk oprindelse. Adopteret repræsentation fremgår som ’’oprindeligt dansk’ i Danmarks Statistiks registre og derfor kun sjældent/aldrig indgår i diverse immigrationsstatistikker, benyttes tal fra Ankestyrelsen og Adoptionsnævnet.

Repræsentation af adopteredes efterkommere indgår, med undtagelse af sydkoreansk-fødte adopterede født før 1991, ikke. Repræsentation sydkoreansk-adopteredes efterkommere er bl.a. inkluderet for at vise, at der er tale om en voksende men ofte usynliggjort befolkningsgruppe. Det samlede antal repræsentationer for efterkommere af asiatisk-fødte adopterede skønnes at være ca. 12.500 per 1. januar, 2015.

Det vurderes at ca. 16.500 adopterede (af ca. 25.000 adoptioner til Danmark fra 1955-2015) er asiatisk-fødte. Af disse vurderes det at omkring 1.000 er afdøde eller emigreret. Et antal adoptioner er angiveligt ikke repræsenteret pga. manglende registrering, fx de Vietnamesiske Beckerbørn der ankom ved Vietnamkrigens afslutning.

M: mænd

K: kvinder

Opstilling

Region . Land . X-antal repræsentationer af individer i Danmark der er registeret som indvandret / X-antal repræsentationer af efterkommere / X-antal transnationalt adopteret (såfremt de findes) . I alt: X.

Land X-fødte med DK-statsborgerskab/naturaliserede M X-antal / K X-antal = i alt.
Land X-fødte ikke-naturaliserede: M X-antal / K X.-antal = i alt.

Efterkommer nat: M X-antal / K X-antal = i alt.
Efterkommere ikke-nat: M X-antal / K X-antal = i alt.

Børn af efterkommere (disse også indgår i ovennævnte tal)
Oprindelig person med dansk oprindelse: M X-antal / K X-antal = i alt.
Oprindelig efterkommer: M X-antal / K X-antal = i alt.

 

Kort. Wikipedia.

Centralasien: Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan

Nordasien: Rusland (den fjernøstlige del og Sibirien)

Sydøstasien: Brunei, Cambodja, Filippinerne, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Vietnam, Østtimor

Sydasien: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverne, Nepal, Pakistan, Sri Lanka

Østasien (gul): Hong Kong, Japan, Kina (PRC), Macau, Mongoliet, Nordkorea (DPRK), Sydkorea (ROK), Taiwan (RoC)

Vestasien: Armenien, Aserbajdsjan, Bahrain, Cypern, Georgien, Irak, Iran, Israel, Jordan, Kuwait, Libanon, Oman, Palæstina, Qatar, Saudi Arabien, Syrien, Tyrkiet, de Forenede Arabiske Emirater, Yemen

 

Vestasien

Vestasien. Tyrkiet. 32.352 / 29.282 . I alt: 61.634

Tyrkisk-fødte naturaliserede M 6.394 / K 5.070 = 11.464
Tyrkisk-fødte ikke-naturaliserede: M 10.460 / K 10.428 = 20.888

Efterkommer nat: M 10.277 / K 10.310 = 20.587
Efterkommere ikke-nat: M 4.627 / K 4.068 = 8.695

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 3.301 / K 3.046 = 6.347
Oprindelig efterkommer: M 276 / K 309 = 585

Vestasien. Irak. 21.142 / 9.812 . I alt: 30.954

Irakisk-fødte naturaliserede M 6.113 / K 4.511 = 10.624
Irakisk-fødte ikke-naturaliserede: M 5.483 / K 5.035 = 10.518

Efterkommer nat: M 3.613 / K 3.340 = 6.953
Efterkommere ikke-nat: M 1.462 / K 1.397 = 2.859

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 51 / K 46 = 97
Oprindelig efterkommer: M 14 / K 11 = 25

Vestasien. Libanon. 12.339 / 13.233 / adopterede 63. I alt: 25.635

Libanesisk-fødte naturaliserede M 5.041 / K 3.840 = 8.881
Libanesisk-fødte ikke-naturaliserede: M 1.658 / K 1.800 = 3.458

Efterkommer nat: M 6.595 / K 6.239 = 12.834
Efterkommere ikke-nat: M 232 / K 167 = 399

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 446 / K 423 = 867
Oprindelig efterkommer: M 12 / K 8 = 20

Vestasien. Iran. 14.857 / 3.715 / adopterede 17. I alt: 18.589

Iransk-fødte naturaliserede M 4.822 / K 3.283 = 8.105
Iransk-fødte ikke-naturaliserede: M 3.791 / K 2.961 = 6.752

Efterkommer nat: M 1.653 / K 1.532 = 3.185
Efterkommere ikke-nat: M 276 / K 254 = 530

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 27 / K 28 = 55
Oprindelig efterkommer: M 11 / K 10 = 21

Vestasien. Syrien. 11.601 / 2.492 . I alt: 14.093

Syrisk-fødte naturaliserede M 509 / K 573 = 1.082
Syrisk-fødte ikke-naturaliserede: M 6.788 / K 3.731 = 10.519

Efterkommer nat: M 934 / K 849 = 1.783
Efterkommere ikke-nat: M 365 / K 344 = 709

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 64 / K 74 = 138
Oprindelig efterkommer: M 6 / K 6 = 12

Vestasien. Jordan. 1.145 / 1.083. I alt: 2.228

Jordansk-fødte naturaliserede M 352 / K 236 = 588
Jordansk-fødte ikke-naturaliserede: M 282 / K 275 = 557

Efterkommer nat: M 456 / K 432 = 888
Efterkommere ikke-nat: M 100 / K 95 = 195

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 203 / K 209 = 412
Oprindelig efterkommer: M 4 / K 4 = 8

Vestasien. Kuwait. 1.166 / 916 . i alt: 2.082

Kuwaitisk-fødte naturaliserede M 334 / K 264 = 598
Kuwaitisk-fødte ikke-naturaliserede: M 348 / K 240 = 568

Efterkommer nat: M 373 / K 325 = 698
Efterkommere ikke-nat: M 117 / K 101 = 218

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 15 / K 11 = 26
Oprindelig efterkommer: M 4 / K 3 = 7

Vestasien. Israel. 1.239 / 238 . I alt: 1.477

Israelsk-fødte naturaliserede M 392 / K 193 = 585
Israelsk-fødte ikke-naturaliserede: M 442 / K 212 = 654

Efterkommer nat: M 107 / K 88 = 195
Efterkommere ikke-nat: M 23 / K 20 = 43

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 10 / K 10 = 20
Oprindelig efterkommer: M 0 / K 0 = 0

Vestasien. Aserbajdsjan. 328 / 119 . I alt 447

Aserbajdsjansk-fødte naturaliserede M 27 / K 54 = 81
Aserbajdsjansk-fødte ikke-naturaliserede: M 113 / K 134 = 247

Efterkommer nat: M 42 / K 28 = 70
Efterkommere ikke-nat: M 24 / K 25 = 49

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 0 / K 0 = 0
Oprindelig efterkommer: M 0 / K 0 = 0

Vestasien. Armenien. 667 / 177 . I alt: 842

Armensk-fødte naturaliserede M 157 / K 176 = 333
Armensk-fødte ikke-naturaliserede: M 142 / K 195 = 337

Efterkommer nat: M 66 / K 59 = 125
Efterkommere ikke-nat: M 20 / K 22 = 42

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 0 / K 0 = 0
Oprindelig efterkommer: M 1 / K 1 = 2
 

Vestasien. Yemen. 167 / 132 . I alt: 299

Yemens-fødte naturaliserede M 51 / K 66 = 117
Yemens-fødte ikke-naturaliserede: M 31 / K 19 = 50

Efterkommer nat: M 64 / K 49 = 113
Efterkommere ikke-nat: M 9 / K 10 = 19

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 9 / K 5 = 14
Oprindelig efterkommer: M 0 / K 0 = 0

Vestasien. Georgien. 225 / 40 . I alt: 265

Georgisk-fødte naturaliserede M 21 / K 40 = 61
Georgisk-fødte ikke-naturaliserede: M 76 / K 88 = 164

Efterkommer nat: M 12 / K 11 = 23
Efterkommere ikke-nat: M 6 / K 11 = 17

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 0 / K 0 = 0
Oprindelig efterkommer: M 0 / K 0 = 0

Vestasien. De Forenede Arabiske Emirater. 85 / 149 . I alt: 234

DFAE-fødte naturaliserede M 14 / K 23 = 37
DFAE-fødte ikke-naturaliserede: M 24 / K 24 = 48

Efterkommer nat: M 81 / K 61 = 142
Efterkommere ikke-nat: M 1 / K 6 = 7

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 4 / K 3 = 7
Oprindelig efterkommer: M 0 / K 0 = 0

Vestasien. Saudi-Arabien. 132 / 102 . I alt: 234

Saudi-Arabisk-fødte naturaliserede M 13 / K 25 = 38
Saudi-Arabisk-fødte ikke-naturaliserede: M 59 / K 35 = 94

Efterkommer nat: M 52 / K 39 = 91
Efterkommere ikke-nat: M 7 / K 4 = 11

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 0 / K 2 = 2
Oprindelig efterkommer: M 0 / K 0 = 0

Vestasien. Cypern. 151 / 26 . I alt: 177

Cypriotisk-fødte naturaliserede M 24 / K 43 = 67
Cypriotisk-fødte ikke-naturaliserede: M 41 / K 43 = 84

Efterkommer nat: M 10 / K 10 = 20
Efterkommere ikke-nat: M 5 / K 1 = 6

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 0 / K 1 = 1
Oprindelig efterkommer: M 0 / K 0 = 0

Vestasien. Qatar 17 / 61 . I alt: 78

Qatarsk-fødte naturaliserede M 5 / K 3 = 8
Qatarsk-fødte ikke-naturaliserede: M 3 / K 6 = 9
Efterkommer nat: M 34 / K 26 = 60
Efterkommere ikke-nat: M 0 / K 1 = 1

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 0 / K 0 = 0
Oprindelig efterkommer: M 0 / K 0 = 0

Vestasien. Bahrain. 52 / 17 . I alt: 69

Bahrainsk-fødte naturaliserede M 23 / K 15 = 38
Bahrainsk-fødte ikke-naturaliserede: M 9 / K 5 = 14

Efterkommer nat: M 6 / K 10 = 16
Efterkommere ikke-nat: M 1 / K 0 = 1

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 0 / K 0 = 0
Oprindelig efterkommer: M 0/ K 0 = 0

Vestasien. Oman. 0

Vestasien i alt: 159.337

 

Centralasien

Centralasien. Usbekistan. 288 / 80 . I alt: 368

Usbekisk-fødte naturaliserede M 19 / K 32 = 51
Usbekisk-fødte ikke-naturaliserede: M 117 / K 120 = 237

Efterkommer nat: M 7 / K 8 = 15
Efterkommere ikke-nat: M 32 / K 33 = 65

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 0 / K 0 = 0
Oprindelig efterkommer: M 1 / K 0 = 1

Centralasien. Kasakhstan. 221 / 43 . I alt: 264

Kasakhstansk-fødte naturaliserede M 13   / K 30 = 43
Kasakhstansk-fødte ikke-naturaliserede: M 55 / K 123 = 178

Efterkommer nat: M 14 / K 8 = 22
Efterkommere ikke-nat: M 9 / K 12 = 21

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 0 / K 0= 0
Oprindelig efterkommer: M 0/ K 0 = 0

Centralasien. Kirgisistan. 57 / 7 . I alt: 64

Kirgisisk-fødte naturaliserede M 2 / K 8 = 10
Kirgisisk-fødte ikke-naturaliserede: M 15 / K 32 = 47

Efterkommer nat: M 2 / K 5 = 7
Efterkommere ikke-nat: M 0 / K 0 = 0

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 0 / K 0 = 0
Oprindelig efterkommer: M 0 / K 1 = 1


Centralasien. Tadsjikistan
. 34 / 9 I alt: 43

Tadsjikisk-fødte naturaliserede M 3 / K 12 = 15
Tadsjikisk-fødte ikke-naturaliserede: M 6 / K 13 = 19

Efterkommer nat: M 1 / K 4 = 5
Efterkommere ikke-nat: M 2 / K 2 = 4

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 0 / K 0 = 0
Oprindelig efterkommer: M 0 / K 0 = 0


Centralasien. Turkmenistan.
19 / 7 . I alt: 26

Turkmensk-fødte naturaliserede M 1 / K 4 = 5
Turkmensk-fødte ikke-naturaliserede: M 2 / K 12 = 14

Efterkommer nat: M 2/ K 1 = 3
Efterkommere ikke-nat: M 4 / K 0 = 4

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 0 / K 0 = 0
Oprindelig efterkommer: M 0 / K 0 = 0

Centralasien i alt: 765

 

Nordasien

Nordasien. Rusland. 5.750 / 890. I alt: 6.640

Russisk-fødte naturaliserede M 265 / K 725 = 990
Russiskfødte ikke-naturaliserede: M 1.475/ K 3.285 = 4.760

Efterkommer nat: M 133 / K 159 = 292
Efterkommere ikke-nat: M 294/ K 304 = 598

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 3 / K 5 = 8
Oprindelig efterkommer: M 7 / K 4 = 11

Nordasien i alt: 6.640


Sydasien

Sydasien. Pakistan. 13.452 / 10.319 / adopterede 4. I alt: 23.775

Pakistanskfødte naturaliserede M 2.591+ K 1.924 = 4.516.
Pakistanskfødte ikke-naturaliserede i DK: M 4.676 / K 4.260 = 8.936

Efterkommer nat: M 3.657 / K 3.657 = 7.314
Efterkommere ikke-nat M 1.579 / K 1.426 = 3.005

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 1.747 / K 1.604 = 3.351
Oprindelig efterkommer: M 172 / K 185 = 357

Sydasien. Afghanistan. 12.580 / 4.057 . I alt: 16.637

Afghansk-fødte naturaliserede M 2.346 / K 1.779 = 4.125
Afghansk-fødte ikke-naturaliserede: M 4.644 / K 3.811 = 8.455

Efterkommer nat: M 1.237 / K 1.197 = 2.434
Efterkommere ikke-nat: M 832 / K 791 = 1.623

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 12 / K 8 = 20
Oprindelig efterkommer: M 12 / K 11 = 23

Sydasien. Sri Lanka. 6.873 / 4.620 / adopterede 956. I alt: 12.449

Sri Lankansk-fødte naturaliserede M 2.377 / K 2.096 = 4.473
Sri Lankansk-fødte ikke-naturaliserede i DK: M 1.048/ K 1.352= 2.400

Efterkommer nat: M 2.059/ K 2.088= 4.147
Efterkommere ikke-nat: M 247 / K 226 = 473

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 21 / K 20 = 41
Oprindelig efterkommer: M 2 / K 1 = 3

Sydasien. Indien. 6.397 / 1.536 / adopterede 2.663. I alt: 10.596

Indisk-fødte naturaliserede: M 294+ K 300 = 594
Indisk-fødte ikke-naturaliserede: M 3.524/ K 2.279 = 5.803

Efterkommer nat: M 511/ K 468 = 979
Efterkommere ikke-nat: M 322/ K 235 = 557

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 98 / K 89 = 187
Oprindelig efterkommer: M 5 / K 8 = 13

Nepal 2.412 / 233 / adopterede 47. I alt: 2.692

Nepalesisk-fødte naturaliserede: M 12+ K 16 = 28
Nepalesisk-fødte ikke-naturaliserede: M 1.394/ K 990 = 2.384

Efterkommer nat: M 9 / K 12 = 21
Efterkommere ikke-nat: M 112 / K 100 = 212

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 0 / K 0 = 0
Oprindelig efterkommer: M 0 / K 0 = 0

Bangladesh 1.147 /265 / adopterede 196. I alt 1.608
Bangladesh-fødte naturaliserede: M 60 / K 44 = 104
Bangladesh-fødte ikke-naturaliserede: M 653 / K 390 = 1.043

Efterkommer nat: M 49 / K 50 = 99
Efterkommere ikke-nat: M 91/ K 75 = 166

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 2 / K 1 = 3
Oprindelig efterkommer: M 0 / K 2 = 2


Sydasien. Bhutan
. 813 / 67 . I alt: 880
Bhutansk-fødte naturaliserede M 4 / K 0 = 4
Bhutansk-fødte ikke-naturaliserede: M 396 / K 413 = 809

Efterkommer nat: M 1 / K 1 = 2
Efterkommere ikke-nat: M 32 / K 33 = 65

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 0/ K 0 = 0
Oprindelig efterkommer: M 0/ K 0 = 0

Sydasien. Maldiverne. 5 / 2 . I alt: 7
Maldivisk-fødte naturaliserede M 0 / K 1 = 1
Maldivisk-fødte ikke-naturaliserede: M 0 / K 4 = 4

Efterkommer nat: M 0 / K 0 = 0
Efterkommere ikke-nat: M 2 / K 0 = 2

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 0 / K 0 = 0
Oprindelig efterkommer: M 0 / K 0 = 0

Sydasien i alt: 68.644

 

Østasien

Østasien. Sydkorea. 802 / 444 / adopterede 8.789 og efterkommere 5.593. I alt: 15.628
(adopterede 8.789 bosiddende 8.100/efterkommere 5.500) sydkoreanere på udveksling i Danmark 100).

Skoreank-fødte naturaliserede M 68/ K 137 = 205
Skoreank-fødte ikke-naturaliserede i DK: M 212 / K 385 = 597

Efterkommer nat: M 200 / K 216 = 416
Efterkommere ikke-nat: M 10 / K 18 = 28
Efterkommere af adopterede, født før 1991: 5.593

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 0 / K 0 = 0
Oprindelig efterkommer: M 2 / K 1 = 3

Østasien. Kina/PRC. 9.953 / 1.833 / adopterede 1.903. I alt: 13.689

Kinesisk-fødte naturaliserede M 615/ K 1.036 = 1.651
Kinesisk-fødte ikke-naturaliserede i DK: M 3.479/ K 4.823 = 8.302

Efterkommer nat: M 458/ K 488 = 946
Efterkommere ikke-nat: M 455 / K 432 = 887

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 22 / K 20 = 42
Oprindelig efterkommer: M 4 / K 5 = 9

Østasien. Japan. 1.350 / 129 . I alt 1.479

Japansk-fødte aturaliserede: M 42 / K 163 = 205
Japansk-fødte ikke-naturaliserede: M 290 / K 855 = 1.145

Efterkommer nat: M 30 / K 27 = 57
Efterkommere ikke-nat: M 34/ K 38 = 72

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 3 / K 3 = 6
Oprindelig efterkommer: M 0 / K 0 = 0

Østasien. Taiwan. 303 / 48 / adopterede 26. I alt: 377

Taiwanesisk-fødte naturaliserede: M 8 / K 59 = 67
Taiwanesisk-fødte ikke-naturaliserede: M 69/ K 167 = 236

Efterkommer nat: M 19/ K 21 = 40
Efterkommere ikke-nat: M 4 / K 4 = 8.

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 0 / K 2 = 2
Oprindelig efterkommer: M 0 / K 1 = 1


Østasien. Nordkorea
. 111 / 17 . I alt: 128

Nordkoreansk-fødte naturaliserede: M 4 / K 12 = 16
Nordkoreansk-fødte ikke-naturaliserede: M 37 / K 58 = 95

Note. Flere af disse er antageligt fejlregistreringer. Desuden har ca. 150 adopterede fødselsregistrering Nordkorea, hvilket antageligt også er fejlregistrering)

Efterkommer nat: M 9/ K 8 = 17
Efterkommere ikke-nat: M 1 / K 0 = 0

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 0 / K 0 = 0
Oprindelig efterkommer: M 0 / K 0 = 0

Østasien. Mongoliet. 58 / 10 . I alt: 68
Mongolsk-fødte naturaliserede: M 2 / K 8=10
Mongolsk-fødte ikke-naturaliserede: M 10/ K 38 = 48

Efterkommer nat: M 5/ K 1 = 6
Efterkommere ikke-nat: M 1 / K 3 = 4

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 0 / K 0 = 0
Oprindelig efterkommer: M 0 / K 0 = 0

Hongkong og Macao. 0
At tallet for Hongkong og Macao er 0 er grundet tilknytningen til PRC

Østasien i alt: 31.369

 

Sydøstasien

Sydøstasien. Vietnam. 9.204 / 5.671 / adopterede 781. I alt: 15.656

Vietnamesisk-fødte naturaliserede: M 2.852 / K 2.648 = 5.500
Vietnamesisk-fødte ikke-naturaliserede: M 1.345 / K 2.359 =3 .704

Efterkommer nat: M 2.523 / K 2.338 = 4.861
Efterkommere ikke-nat: M 425 / K 385 = 810

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 73 / K 54 = 127
Oprindelig efterkommer: M 6 / K 7 = 13


Sydøstasien. Thailand. 10.587 / 819 /
adopterede 562. I alt: 11.968
Thai-fødte naturaliserede: M 267+ K 1.154 = 1.421
Thai-fødte ikke-naturaliserede: M 1.289/ K 7.877= 9.166

Efterkommer nat: M 212/ K 212 = 424
Efterkommere ikke-nat: M 186 / K 209 = 395

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 24 / K 20 = 44
Oprindelig efterkommer: M 4 / K 9 = 13

Sydøstasien. Filippinerne. 10.169 / 1.152 / adopterede 144. I alt: 11.465

Filippinsk-fødte naturaliserede M 390 / K 1.804 = 2.194
Filippinsk-fødte ikke-naturaliserede i DK: M 958 / K 7.107 = 7.975

Efterkommer nat: M 394/ K 367 = 761
Efterkommere ikke-nat: M 187 / K 204 = 391

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 36 / K 34 = 70
Oprindelig efterkommer: M 11 / K 6 = 17

Sydøstasien. Myanmar. 1.814 / 512 . I alt: 2.326

Myanmarsk-fødte naturaliserede: M 23 / K 25 = 48
Myanmarsk-fødte ikke-naturaliserede: M 970 / K 796 = 1.766

Efterkommer nat: M 1 / K 6 = 7
Efterkommere ikke-nat: M 256/ K 249 = 505

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 0 / K 0 = 0
Oprindelig efterkommer: M 0 / K 0 = 0

Sydøstasien. Indonesien. 990 / 152 / adopterede 50. I alt: 1.192

Indonesisk-fødte naturaliserede: M 54 + K 129 = 183
Indonesisk-fødte ikke-naturaliserede: M 298/ K 509 = 807

Efterkommer nat: M 20/ K 17 = 37
Efterkommere ikke-nat: M 64/ K 51 = 115

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 0 / K 1 = 1
Oprindelig efterkommer: M 0 / K 2 = 2

Sydøstasien. Malaysia. 566 / 53 . I alt: 619

Malaysisk-fødte naturaliserede: M 55 / K 69 = 124
Malaysisk-fødte ikke-naturaliserede: M 168/ K 276 = 444

Efterkommer nat: M 11/ K 14 = 25
Efterkommere ikke-nat: M 15/ K 13 = 28

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 1 / K 2 = 3
Oprindelig efterkommer: M 0 / K 0 = 0

Sydøstasien. Singapore. 395 / 59 . I alt: 454

Singaporeansk-fødte naturaliserede: M 25 / K 45 = 70
Singaporeansk-fødte ikke-naturaliserede: M 136 / K 189 = 325

Efterkommer nat: M 26/ K 19 = 45
Efterkommere ikke-nat: M 9/ K 5 = 14

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 0 / K 0 = 0
Oprindelig efterkommer: M 0 / K 0 = 0

 Sydøstasien. Cambodja. 236 / 96 / adopterede 2. I alt: 334

Cambodjansk-fødte naturaliserede: M 50 / K 49=99
Cambodjansk-fødte ikke-naturaliserede: M 51/ K 86 = 137

Efterkommer nat: M 38 / K 38 = 76
Efterkommere ikke-nat: M 9 / K 11 = 20

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 0 / K 0 = 0
Oprindelig efterkommer: M 0 / K 0 = 0

Sydøstasien. Laos. 70 / 8 . I alt: 78

Laotisk-fødte naturaliserede: M 15 / K 16= 31
Laotisk-fødte ikke-naturaliserede: M 7 / K 32 = 39

Efterkommer nat: M 2/ K 5 = 7
Efterkommere ikke-nat: M 0 / K 1 = 1

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 0 / K 0 = 0
Oprindelig efterkommer: M 0 / K 0 = 0

Sydøstasien. Brunei. 4 / 0 . I alt: 4

Bruneisk-fødte naturaliserede M 1 / K 0 = 1
Bruneisk-fødte ikke-naturaliserede: M 1 / K 2 = 3

Efterkommer nat: M 0 / K 0 = 0
Efterkommere ikke-nat: M 0 / K 0 = 0

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 0 / K 0 = 0
Oprindelig efterkommer: M 0 / K 0 = 0

Sydøstasien. Østtimor 0

Sydøstasien i alt: 44.096

Asien i alt: 310.851

 

Cpr-registrerede i alt per 1/1/2015: 5.659.715

Personer med dansk oprindelse: M 2.479.789 / K 2.515.919 = 4.995.708
Indvandrere: M 66.378 / K 69.085 = 135.463
Efterkommere: M 53.893 / K 52.092 = 105.985

Udenlandsk

Personer med dansk oprindelse: M 3.499 / K 3.035 = 6.534
Indvandrere: M 181.320 / K 184.272 = 365.592
Efterkommere: M 26.135 / K 24.296 = 50.431

I alt: 5.659.715

Børn af efterkommere
Oprindelig person med dansk oprindelse: M 8.185 / K 7.651 = 15.836
Oprindelig efterkommer: M 1.126 / K 1.113 = 2.239

I alt: 18.075